Regulamin studniówki

Regulamin Studniówki

Podstawa prawna:
1.    Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
3.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 20002 r. Nr 147, poz. 1231).
4.    Ustawa z dn. 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996nr 10 poz. 55, z późn. zm.))
5.    Ustawa z dn. 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997nr 75 poz. 468


I.    Zasady ogólne


1.  Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
2.  Studniówka może odbywać się w szkole lub w wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna, organizowana przez Komitet Organizacyjny reprezentantów Rodziców.
3. Dyrektor Szkoły, po przedstawieniu odpowiednich informacji przez Komitet Organizacyjny, podejmuje ostateczne decyzje dotyczące wyboru lokalu i zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom Studniówki.
4.  Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
5.  W sytuacjach nie objętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.


II.    Zasady szczegółowe


1.   Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.
2.   W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska)
o miejscu i czasie Studniówki.
3.   Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg
i bezpieczeństwo uczestników.
4.   Uczestnikami Studniówki mogą być:
a.   uczniowie i osoby im towarzyszące
b.   wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące
c.   rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy
d.   inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.)
5. Przewodniczący samorządów klas trzecich najpóźniej na 7 dni przed terminem Studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Organizacyjnym listy uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących.
6.   Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
7.   Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
8.   W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek
9.   Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
10.  Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
11.  Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów.
12.  Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać usunięci ze Studniówki przez dyrekcję lub wychowawców.
13.  Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
a.  Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na tydzień przed Studniówką wychowawcom dane osobowe z dokumentów tożsamości zapraszanych partnerów. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
b.    Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.
c.    Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez niech zaproszone.
d.   W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania budynku. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
14.  Zasady dotyczące wychowawców i nauczycieli:
a.    Wychowawcy klas trzecich sprawują opiekę nad swoimi uczniami podczas całej Studniówki.
b.    Wychowawcy rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
c.    Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami.
d.  W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce.

15.    Zasady dotyczące rodziców:
a.    Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt
z nimi w czasie Studniówki.
b.    Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót
do domu ( rodzice na stosownych drukach oświadczają, że osobiście odbiorą syna/córkę lub przedstawiają prośbę o wyrażenie zgody na samodzielny powrót)
c.   Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły.

III.    Postanowienia końcowe


1.   Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski.
2.   Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu..
3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości.